Our Services

PLAN A

PLAN B

PLAN C

IMMEDIATE HELP

+27 39 311 1432 | +27 73 814 7772

WE’RE OPEN

Mon-Sun: 9Am-10Pm

NEED ANSWERS?

Free Planing Guide

PLAN D

PLAN E1

PLAN E2

Joining Fee: R50.00

- IZIBONGO EZINGEFANIYO ZAMKELEKILE Joining Fee: R50.00
- INYANGA ZOKULINDA NGAPHAMBI KOBULUNGU OBUPHELELEYO: (6)
- ASIJONGI ZIGULO NGAPHAMBI KOKUKWAMKELA

Inyanga zokulinda - 6 months

Inkomo asiyikhupheli mntwana

Inkomo iphuma xa kusweleke umama okanye utata

kuphela okanye loo mntu umdala ubumngenele.

R10 000 nangaphantsi, sikunika imali yokuthenga inyama okanye

uzithengele wena inkomo yakfio&O.E.

R12 500 ukuya phezulu, sikuzisela inkomo ephilayo.

 

 

Inyanga zokulinda - 6 months

llitye lesikhumbuzo likhutshelwa amalungu onke omndeni

ekhaya, ngokweminyaka lowo oshonileyo ashone ekuyo.

litye siyalidiliva ekhaya lomndeni lowo hayi kwenye indawo.

Sinike ixesha eliyi veki ngaphambi kokuba sikudilivele ilitye lakho.

Ofuna igusha / ibhokhwe : xoxisana nathi.

xa ungelo lungu lethu siyakwazi ukukwenzela umngcwabo

ngokuxoxisana nathi.

uyakwazi ukukhokha nge debit order noma nge bank stop order

Our Branches

Shop 20

Emsee Building No.2
Main Road Bannerrs Rest
Port Edward 4295

Shop 26

Bam Centre 22
Main Street
Bizana 4800

Shop 26

Bam Centre 22
Main Street
Bizana 4800